Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bonnes Verzekeringen, gevestigd te Oldenzaal aan de Potskampstraat 1-5, 7553 CB, hierna te noemen: Bonnes verzekeringen, en haar bestuurders en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Bonnes verzekeringen werkzaam zijn.

De wederpartij van Bonnes verzekeringen is degene aan wie Bonnes verzekeringen enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op alle door Bonnes verzekeringen gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties en op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgopdrachten) tussen Bonnes verzekeringen en opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden slechts Bonnes verzekeringen voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Bonnes verzekeringen en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht

2.1 Offertes en tarieven van Bonnes verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.

2.2 Aan Bonnes verzekeringen verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van, niet Bonnes verzekeringen tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Bonnes verzekeringen een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Bonnes verzekeringen is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per e-mail dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Bonnes verzekeringen, aan Bonnes verzekeringen heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Bonnes verzekeringen heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Bonnes verzekeringen wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Bonnes verzekeringen heeft bereikt.

2.5 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door aan Bonnes verzekeringen verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Bonnes verzekeringen gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Bonnes verzekeringen het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling van derden

3.1 Het is Bonnes verzekeringen toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover bij Bonnes verzekeringen de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bonnes verzekeringen is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 Bonnes verzekeringen is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in art. 3.2 bepaalde zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Bonnes verzekeringen wordt voldaan. In het honorarium kan begrepen zijn, in een aan de opdrachtgever ( al dan niet namens een verzekeraar of bank ) in rekening te brengen bedragen. Er kan een uurtarief worden overeengekomen of betaling via abonnementen. Tevens kan er een honorarium worden overeengekomen t.b.v. onderhoud bij complexe producten of abonnementen voor doorlopende service. Bij verwijderen of overvoer van de relatie brengen wij u administratiekosten in rekening.

4.2 Wijzigingen in een van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Bonnes verzekeringen zijn gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Bonnes verzekeringen beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de doorvoor door Bonnes verzekeringen geschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Bonnes verzekeringen , afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Bonnes verzekeringen gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Bonnes verzekeringen uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Bonnes verzekeringen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Bonnes verzekeringen aanleiding geeft, is Bonnes verzekeringen bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Bonnes verzekeringen opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking

6.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Bonnes verzekeringen die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Bonnes verzekeringen zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Bonnes verzekeringen bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Bonnes verzekeringen verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Bonnes verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door bij Bonnes verzekeringen in de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bonnes verzekeringen wordt uitgekeerd, inclusief het door Bonnes verzekeringen te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bonnes verzekeringen in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Bonnes verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door bij Bonnes verzekeringen in de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Bonnes verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Bonnes verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Bonnes verzekeringen gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Bonnes verzekeringen kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Bonnes verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Bonnes verzekeringen verzonden (e-mail)berichten Bonnes verzekeringen niet hebben bereikt.

7.7 Bonnes verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van, Bonnes verzekeringen afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Bonnes verzekeringen niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Bonnes verzekeringen voor schade welke veroorzaakt is door de opzet Bonnes verzekeringen bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Bonnes verzekeringen indien Bonnes verzekeringen zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Bonnes verzekeringen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Bonnes verzekeringen redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van en buiten toedoen van Bonnes verzekeringen ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Bonnes verzekeringen geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Bonnes verzekeringen kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan Bonnes verzekeringen verstrekte persoonsgegevens zullen door Bonnes verzekeringen niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden malingen e.d., behoudens voor zover Bonnes verzekeringen op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Bonnes verzekeringen, zal Bonnes verzekeringen de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

9.4 Indien Bonnes verzekeringen een mailinglijst heeft samengesteld van derden en derden hebben bezwaar tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Bonnes verzekeringen , dan zal Bonnes verzekeringen de betreffende gegevens alleen op schriftelijk en verzoek van derden uit het betreffende (mail) bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Bonnes verzekeringen is het Nederlandse recht van toepassing. 

10.2 Bonnes verzekeringen is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Bonnes verzekeringen conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies.

10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is een rechtbank in oost Nederland bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Bonnes verzekeringen in verband met door Bonnes verzekeringen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.