Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de consultatie gestart van het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Belanghebbenden kunnen daarop reageren tot 17 juli.

Het kabinet wil met de aanpassingen met name de kleinere werkgevers tegemoetkomen die de plicht van loondoorbetaling van 104 weken en de reïntegratieverplichtingen als zwaar ervaren. Daarom wordt een financiële tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling voorgesteld. Die gaat in per 2021 en bedraagt € 450 mln per jaar in de vorm van een premievermindering voor werkgevers. De korting wordt op termijn vervangen door een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). “Deze maatregel vergt een grote aanpassing in de werkprocessen van de Belastingdienst en is daardoor op korte termijn niet uitvoerbaar. De inzet is om de premievermindering uiterlijk per 2024 te vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie”, aldus het ministerie. De voorgestelde premievermindering bedraagt maximaal € 1.200 per jaar per administratieve eenheid van een werkgever.

Advies bedrijfsarts leidend

Verder wordt per 2021 het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen door het UWV. Dat kan loonsancties voorkomen: van 2015 tot en met 2017 werd 12% van de sancties opgelegd omdat het UWV de inschatting van de bedrijfsarts niet deelde. Ook wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde gedurende vijf jaar niet verlaagd. “WIA-gerechtigden krijgen daardoor meer zekerheid over het behoud van de uitkering bij werkhervatting en worden gestimuleerd werk te hervatten. Zij kunnen in deze periode van vijf jaar ondervinden of het werk structureel vol te houden is.”

Ontzorgverzekering

Het maatregelenpakket omvat onder meer ook de introductie van een MKB-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 voor de ondersteuning en ontzorging van vooral kleine werkgevers. Verzekeraars hebben zich eind vorig jaar al gecommitteerd aan de ontwikkeling van zo’n product.

Bron: Amweb